Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Braziliaanse Brows


Algemene
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Brazilian Brows B.V. en op elke overeenkomst tussen Brazilian Brows en de consument. De voorwaarden zijn toegankelijk voor iedereen en opgenomen op de website van Braziliaanse Brows. Op verzoek sturen wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Brazilian Brows behoudt zich het recht voor om de leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de termijn te wijzigen.
1.3. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bepalingen van derden niet erkend door Brazilian Brows.
1.4. Brazilian Brows garandeert dat het geleverde product voldoet aan de overeenkomst en voldoet aan de specificaties in het aanbod.

2. Levering

2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2. Volgens de regels van verkoop op afstand zal Brazilian Brows bestellingen ten minste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringsperiode is overeengekomen. Als levering binnen 30 dagen of anderszins overeengekomen levertijd niet mogelijk is (omdat de bestelling niet op voorraad is of niet meer beschikbaar is), of als er om andere redenen vertraging is, of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na het plaatsen van het bestelbericht en in dat geval heeft hij het recht om de bestelling te annuleren zonder kosten en kennisgeving van wanbetaling.
2.3. De leveringsverplichting van Brazilian Brows zal, onder voorbehoud van bewijs van het tegendeel, worden voldaan zodra de artikelen geleverd door Braziliaanse Brows eenmaal aan de klant zijn aangeboden. In het geval van thuisbezorging dient het rapport van de vervoerder, dat de weigering van aanvaarding impliceert, als volledig bewijs van het leveringsaanbod.
2.4. Alle termen vermeld op de website zijn indicatief. Aan bovengenoemde voorwaarden kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5. De koper is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens bij het plaatsen van een bestelling.

3. Prijzen

3.1. De prijzen worden niet verhoogd binnen de looptijd van het aanbod, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of als de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2. Alle prijzen op de site zijn onderhevig aan druk- en typefouten. Voor de gevolgen van druk- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3. Alle prijzen op de site zijn in euro’s en exclusief 21% BTW.

4. Zichtbaarheidsperiode / herroepingsrecht

4.1. Bij aankoop van een consument, in overeenstemming met de Wet verkoop op afstand (artikel 7: 5 Burgerlijk Wetboek), heeft de klant het recht om (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden terug te sturen. Deze periode gaat in op het moment dat de bestelde artikelen worden geleverd. De klant is verplicht om, alvorens over te gaan om terug te keren, binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst schriftelijk om Braziliaanse Brows op de hoogte te brengen en de artikelen terug te sturen.

De ontbinding van de aankoop moet gebeuren door middel van het retourformulier dat kan worden gevonden onder het kopje Retour. Het product moet ongebruikt en ongeopend (goed verpakt) worden geretourneerd. In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doopt, doopdane, doopdane, maar uiterlijk 14 dagen na beëindiging. De ondernemer gebruikt dezelfde betaalmethode als de consument heeft gebruikt voor terugbetaling, tenzij de consument akkoord gaat met een andere methode. De vergoeding is gratis voor de consument. Indien de klant binnen 14 dagen na ontvangst geen gebruik heeft gemaakt van de wettelijke teruggave, is de aankoop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig met het product en de verpakking omgaan. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product te beoordelen. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product binnen 14 dagen na de intrekking aan de ondernemer retourneren, overeenkomstig de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.

De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het resultaat is van een manier van omgaan met het product dat verder gaat dan toegestaan in de vorige alinea.

De klant moet aantonen dat de geleverde goederen op tijd zijn geretourneerd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. De teruggave van de goederen moet plaatsvinden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat. Als de artikelen op enigerlei wijze zijn gebruikt, belast of beschadigd, behoudt Brazilian Brows zich het recht voor om afschrijvingen in rekening te brengen. Met inachtneming van wat in de vorige zin is bepaald, zal Brazilian Brows binnen 14 dagen na een goede ontvangst van de retourzending slijten of 14 dagen na het bewijs van terugkeer (het verzendcertificaat moet de inhoud van de retourzending expliciet vermelden), zorgen voor terugbetaling . Bij teruggave van de volledige aankoop wordt de volledige aankoopprijs inclusief eventuele berekende verzendkosten en/of betalingskosten terugbetaald aan de klant. Bij het retourneren van slechts een deel van de ontvangen aankopen wordt alleen de aankoopwaarde van de geretourneerde artikelen terugbetaald. Extra kosten als gevolg van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nooit terugbetaald.
De retourvan de geleverde goederen is geheel op kosten en risico van de koper.

4.2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:
– serviceovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en alleen wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
– goederen of diensten waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de wachttijd kunnen voordoen
– goederen vervaardigd volgens de specificaties van de consument, bijvoorbeeld op maat gemaakte producten, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
– producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen is verstreken (verval).
– verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor terugkeer en waarvan de afdichting na levering is verbroken
– Cosmeticaproducten die open zijn.
– voor goederen of diensten die van nature niet kunnen worden geretourneerd, bijvoorbeeld i.v. hygiëne of die snel kunnen verslechteren of

5. Gegevensbeheer

5.1. Als u een bestelling plaatst bij Brazilian Brows, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Brazilian Brows. Brazilian Brows houdt zich aan de Personal Records Act en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons privacybeleid.
5.2. Brazilian Brows respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en zorgt voor vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens.
5.3. Brazilian Brows maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om jezelf uit deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1. De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van degelijkheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen die bestaan op de datum van het sluiten van de overeenkomst. / of overheidsvoorschriften.
6.2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet geen afbreuk aan de rechten en stelt dat de consument de ondernemer kan handhaven in verband met een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3. Als blijkt dat het geleverde artikel verkeerd, ontoereikend of onvolledig is, moet de klant (voordat hij terugkeert naar Brazilian Brows) deze gebreken binnen 2 weken na ontdekking van het defect schriftelijk melden aan Braziliaanse Brows. De teruggave van de artikelen moet plaatsvinden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Inbedrijfstelling na detectie van falen, schade ontstaan na detectie van falen, last en/of doorverkoop na detectie van defecten, doet dit recht om te klagen en volledig ongeldig te zijn.
6.4. Indien wordt vastgesteld dat klachten van de klant gegrond zijn door Braziliaanse Brows, zal Brazilian Brows de geleverde goederen kosteloos repareren of vervangen naar keuze van de consument. Elke aansprakelijkheid van Brazilian Brows in geval van schade is beperkt tot een maximum van het factuurbedrag van de betrokken artikelen of (naar keuze van Brazilian Brows) tot het maximumbedrag dat in het desbetreffende geval wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Brazilian Brows. Elke aansprakelijkheid van Brazilian Brows voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, met inbegrip van extra compensatie in welke vorm dan ook, vergoeding voor indirecte schade of gevolgverlies of schade als gevolg van verloren winsten.
6.5. Braziliaanse Brows is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of gelijkwaardige bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6. Deze garantie is niet van toepassing indien: A) en zolang de klant in gebreke is ten opzichte van Braziliaanse Brows; B) de klant de geleverde goederen zelf heeft gerepareerd en/of verwerkt of derden heeft laten repareren of verwerken. C) de geleverde goederen worden blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de instructies van Braziliaanse wenkbrauwen en/of instructies op de verpakking zijn behandeld;

7. Aanbiedingen

7.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld in het aanbod.
7.2. Mondelinge beloften zijn alleen bindend voor Braziliaanse Brows nadat ze expliciet schriftelijk zijn bevestigd.
7.3. Aanbiedingen van Brazilian Brows zijn niet automatisch van toepassing op herhaalbestellingen.
7.4. Braziliaanse Brows kan niet worden gehouden aan haar aanbod als de klant had moeten begrijpen dat het aanbod, of een deel daarvan, bevatte een duidelijke fout of fout.
7.5. Toevoegingen, wijzigingen en/of verdere afspraken zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn overeengekomen.
7.6. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, gaat de koper automatisch akkoord met de promotievoorwaarden die zijn gekoppeld aan de Black Friday-promotie.

8. Overeenkomst

8.1. Een overeenkomst tussen Brazilian Brows en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Brazilian Brows is beoordeeld op haalbaarheid.
8.2. Brazilian Brows behoudt zich het recht voor om bestellingen of opdrachten te weigeren zonder opgave van redenen.


9. Afbeeldingen en specificaties

9.1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc .; onder meer gegevens over gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de Braziliaanse Brows website zijn slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen niet leiden tot compensatie of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1. Brazilian Brows is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verplichtingen niet kunnen worden nagekomen als gevolg van overmacht.
10.2. Overmacht betekent een vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, die in reden niet op eigen risico zou moeten komen. Vertraging of wanbetaling door onze leveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in het e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in de technologie door derden, transportproblemen, stakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de levering, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Braziliaanse wenkbrauwen en van hulppersonen, ziekte van personeel defecten in hulp- of transportapparatuur worden uitdrukkelijk als overmacht beschouwd.
10.3. In geval van overmacht behoudt Brazilian Brows zich het recht voor om haar verplichtingen op te schorten en heeft het ook het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of te eisen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Brazilian Brows verplicht om een boete of schadevergoeding te betalen.
10.4. Indien Brazilian Brows reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen inzake het optreden van overmacht heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht om het reeds geleverde of het geleverde deel afzonderlijk te factureren en is de klant verplicht deze factuur te betalen alsof het een afzonderlijk contract betreft. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde of leverbare onderdeel geen onafhankelijke waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Brazilian Brows is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen of andere voorwerpen veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de producten. Lees voor gebruik de instructies op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.2. Brazilian Brows is niet aansprakelijk voor het verlies van pakketten of de verkeerde levering van bestellingen, wanneer de klant een verkeerd adres geeft bij het bestellen.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Eigendom van alle artikelen die door Brazilian Brows aan de koper worden verkocht en geleverd, blijft bij Brazilian Brows, zolang de klant de claims van Brazilian Brows niet heeft betaald in het kader van de overeenkomst of eerdere of latere soortgelijke overeenkomsten, zolang de klant het uitgevoerde of uit te voeren werk heeft uitgevoerd. nog niet aan deze of soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van Brazilian Brows nog niet heeft betaald wegens tekortkomingen in de nakoming van dergelijke verplichtingen, met inbegrip van vorderingen met betrekking tot boetes, rente en kosten, zoals bedoeld in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek.
12.2. De door Braziliaanse Brows geleverde goederen die onder het eigendomsbehoud vallen, mogen alleen worden doorverkocht in het kader van normale bedrijfsactiviteiten en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3. De klant is niet bevoegd om de goederen die onder het behoud van de titel vallen te verpanden of hen op een andere manier te belasten.
12.4. De klant geeft al onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Brazilian Brows of een derde partij die door Brazilian Brows wordt benoemd, in alle gevallen waarin Brazilian Brows haar eigendomsrechten wil uitoefenen, om al die plaatsen binnen te gaan waar haar eigendom zich zal bevinden en die items daar. om mee te nemen.
12.5. Indien derden goederen in beslag nemen die onder eigendomsbehoud zijn geleverd of die rechten op hen willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Brazilian Brows hiervan op de hoogte te stellen zodra redelijkerwijs kan worden verwacht.
12.6. De klant verbindt zich ertoe de geleverde goederen onder behoud van eigendom te verzekeren en hen verzekerd te houden tegen brand-, explosie- en waterschade en tegen diefstal en om de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter beschikking te stellen van Braziliaanse Brows.

Klachtenverordening
1.De ondernemer heeft een goed bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht volgens deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, nadat de consument de gebreken heeft ontdekt, volledig en duidelijk aan de ondernemer worden voorgelegd.
3. Klachten die bij de ondernemer worden ingediend, worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst. Indien een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vereist, zal de ondernemer binnen 14 dagen reageren met een ontvangstbrief en een indicatie wanneer de consument een gedetailleerder antwoord kan verwachten.
4. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
5. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn door de handelaar, zal de handelaar de producten naar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

14. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

14.1. Het Nederlandse recht is van toepassing op alle overeenkomsten.
14.2. Geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen Brazilian Brows en koper, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden behandeld door de bevoegde rechter in de gemeente Middelburg, tenzij Brazilian Brows het verschil liever toegeeft aan de bevoegde rechter van de woonplaats Middelburg. de koper te onderwerpen, en met uitzondering van geschillen die deel uitmaken van de bevoegdheid van de kantonrechter.

15. Wederverkopers

15.1 Wij behouden ons het recht voor om klanten te weigeren zonder daarvoor een reden te hoeven geven.

15.2 Wij behouden ons het recht voor om de kortingsregels te telkens in te trekken.

15.3 Misbruik van het merk geeft ons het recht om de directe samenwerking te beëindigen.

Braziliaanse wenkbrauwen

Kamer van Koophandel 73950890

Winkelwagen
Scroll naar top